Strona Główna 

Witamy na stronie internetowej Przedszkola w Białej!


ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018                           ORAZ 2018/2019
TEL. KONTAKTOWY 797 907 361

Przedszkole ,,Miłosierdzie” prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia jest katolicką, niepubliczną placówką wychowawczo- oświatową. Wychowując w duchu chrześcijańskich wartości
i poszanowania godności każdego człowieka służy wzmacnianiu więzi rodzinnych, podtrzymywaniu tożsamości narodowej, uczeniu miłości Boga i Ojczyzny.

 

Zgodnie  z Konstytucjami Zgromadzenia: w działalności opiekuńczo-wychowawczej zadaniem przedszkola jest zapewnienie wychowankom i podopiecznym wszechstronnej pomocy duchowej  i materialnej oraz uczenie ich życia zgodnego z moralnością i kulturą chrześcijańską.

 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone  w  ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.

W przyjaznej i radosnej atmosferze:

  • zapewnienia wychowankom możliwość pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  • rozpoznaje indywidualne potrzeby dziecka i umożliwia ich zaspakajanie;
  • zapewniania dzieciom możliwość przebywania w grupie rówieśniczej;
  • rozwija zainteresowania i zdolności dzieci;
  • przygotowuje dzieci do nauki w szkole podstawowej poprzez realizacje programu edukacyjnego zatwierdzonego przez MEN oraz opartego na wartościach chrześcijańskich;
  • wspomaga rodziny w wychowaniu dziecka i rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
  • organizuje w miarę potrzeb różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Do przedszkola uczęszczają dzieci z gminy Stara Biała, Płocka i okolic w wieku od 2,5 do 5 lat.

 

Serdecznie zapraszamy