Statut PrzedszkolaSTATUT
 

„Miłosierdzie"

Przedszkole Niepubliczne

Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

w Białej

 

Informacje ogólne o Przedszkolu

§ 1

1. Przedszkole posiada nazwę: „Miłosierdzie" Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, zwane w dalszej części statutu Przedszkolem.


2. Siedziba i adres Przedszkola: ul. Henryka Sienkiewicza 18, 09-411 Biała, gmina Stara Biała, powiat płocki, województwo mazowieckie.


3. Przedszkole jest katolicką, niepubliczną placówką oświatowo – wychowawczą, działającą w oparciu o zasady chrześcijańskie, powołaną przez przełożoną Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Białej.


4. Organem prowadzącym Przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dom Zakonny w Białej, posiadający status kościelnej osoby prawnej. Adres organu prowadzącego: ul. Henryka Sienkiewicza 18, 09-411 Biała. Organ prowadzący nie posiada wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego ( KRS).

5. Nieruchomość (budynek i posesja), na której znajduje się Przedszkole stanowi własność Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Białej, adres: ul. Henryka Sienkiewicza 18, 09-411 Biała.

6. Przedszkole może używać nazwy skróconej: Przedszkole „Miłosierdzie" w Białej.

7. W strukturze organizacji Zgromadzenia Przedszkole jest jego jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej. Działalność Przedszkola nie stanowi działalności gospodarczej ani budżetowej.

8. Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, z uzasadnionych przyczyn do Przedszkola mogą być przyjmowane dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia. Przedszkole ma charakter koedukacyjny.

9. Przedszkole dysponuje 27 miejscami.

10. Przedszkole działa w oparciu o zasady organizacyjne i programowe określone przez odpowiednie ustawy, a w szczególności:

a) Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);

b) Ustawę o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego z dnia 17 maja 1989r. (Dz. U. 1989r. Nr 29, poz.154 z późniejszymi zmianami);

c) Kodeks Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. (tekst jednolity: Dz. U. 1998r, Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami);

d) Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. (tekst jednolity: Dz. U. 2006r. Nr 97, poz. 694 z późniejszymi zmianami);

e) Statut Przedszkola;

f) Regulamin Przedszkola ( załącznik nr 1 );

g) Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.


 

Cele i zadania Przedszkola

§ 2

1. Zgodnie z Konstytucjami Zgromadzenia: „(...) w działalności opiekuńczo-wychowawczej celem jest zapewnienie wychowankom i podopiecznym wszechstronnej pomocy materialnej i duchowej, uczyć życia zgodnego z moralnością i kulturą chrześcijańską...". Przedszkole realizuje cele i zadania określone również w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.

2. Cele Przedszkola określa się następująco:

a) Zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej;

b) Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka;

c) Wychowanie w duchu chrześcijańskim i zgodnie z zasadami moralnymi.

3. Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą i przyjazną atmosferę, wolną od przemocy i agresji.

4. Przedszkole dba o wszechstronny rozwój dzieci.

5. Przedszkole stwarza Rodzicom (opiekunom prawnym) warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.

6. Zadania Przedszkola są następujące:

a) Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspakajania;

b) Zapewnianie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej;

c) Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci;

d) Przygotowanie dzieci do nauki szkolnej poprzez realizacje programu edukacyjnego zatwierdzonego przez MEN oraz opartego na wartościach chrześcijańskich;

e) Rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka;

f) Wspieranie Rodziców (opiekunów prawnych) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

g) Organizowanie w miarę potrzeby różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

h) Przedszkole realizuje swoje zadania w ścisłej współpracy z Rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, a także osobami oraz instytucjami świeckimi i kościelnymi wspierającymi działalność Przedszkola.

7. Uczęszczanie na zajęcia specjalistyczne wymaga zgody Rodziców (opiekunów prawnych).

8. Wychowanie jest zgodne z obowiązującą Konwencją o Prawach Dziecka.

9. Wychowanie w Przedszkolu służy podtrzymywaniu tożsamości narodowej, uczeniu miłości Boga i Ojczyzny.

10. W miarę potrzeb dzieci i możliwości placówki – Przedszkole pomaga Rodzicom w organizowaniu dzieciom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, rehabilitacyjnej i innej.

11. Dla realizacji celów statutowych Przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia i plac zabaw.


 

Organy Przedszkola

§ 3

1. Organami Przedszkola są:

a) Dyrektor Przedszkola w osobie siostry przełożonej Domu Zakonnego lub innej osoby wyznaczonej przez Zgromadzenie;

b) Zastępca Dyrektora ds. pedagogicznych Przedszkola;

c) Rada Pedagogiczna (obowiązkowo jeżeli jest zatrudnionych co najmniej 3 nauczycieli patrz Ustawa o systemie oświaty art. 40).

2 .Rolę Dyrektora Przedszkola pełni każdorazowa Przełożona Domu Zakonnego w Białej lub inna osoba mianowana przez Przełożoną Generalną Zgromadzenia na 3 – letnią kadencję z możliwością przedłużenia na kolejne 2 kadencje.

3. Do zadań i kompetencji Dyrektora należą w szczególności:

a) Organizowanie obsługi administracyjnej i finansowej Przedszkola;

b) Dysponowanie środkami finansowymi we współpracy z Zastępcą Dyrektora ds. pedagogicznych i osobami odpowiedzialnymi za poszczególne działy pracy;

c) Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Przedszkola;

d) Przyjmowanie i zwalnianie pracowników oraz zapewnienie im właściwych warunków pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p. poż.;

e) Reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz wobec urzędów, banków, dostawców, odbiorców, rodziców (opiekunów prawnych) dzieci;

f) Reprezentowanie Przedszkola przez Dyrektora w mediach – następuje tylko w uzgodnieniu z Rzecznikiem prasowym Zgromadzenia;

g) Zawieranie umów z Rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci;

h) Ustalanie wysokości opłat za Przedszkole;

i) Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem należącym do Przedszkola;

j) Odpowiedzialność za dokumentację kancelaryjno-archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami;

k) Wypełnienie innych zadań wynikających ze Statutu i odpowiednich przepisów.

4. Dyrektor wypełnia swoje zadania troszcząc się o tworzenie atmosfery rodzinnej i współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci.

5. Zastępcę Dyrektora ds. pedagogicznych powołuje Przełożona Domu Zakonnego w Białej lub inna osoba mianowana przez Zgromadzenie. Zastępca dyrektora ds. pedagogicznych w szczególności:

a) Przewodniczy Radzie Pedagogicznej (patrz § 3 pkt 1);

b) Sprawuje nadzór pedagogiczny, którego procedury określa załącznik do Statutu ( załącznik nr 2 );

c) Opracowuje dokumenty programowo – organizacyjne: roczny plan pracy, organizację pracy, sposób wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników;

d) Prowadzi hospitację;

e) Nadzoruje organizację spotkań i imprez przedszkolnych;

f) Współdziała z nauczycielami w wypełnianiu zadań Przedszkola;

g) Współpracuje z Rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci;

h) Opracowuje zakresy czynności dla nauczycieli i pomocy wychowawczej Przedszkola;

i) Podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia lub skreślenia dziecka z listy;

j) Zastępuje Dyrektora przedszkola oraz reprezentuje przedszkole na zewnątrz w czasie jego nieobecności lub z polecenia Dyrektora;

k) Z-ca Dyrektora ds. pedagogicznych może również pełnić rolę nauczyciela w przedszkolu.

6. Rada Pedagogiczna pod przewodnictwem Z- cy Dyrektora ds. pedagogicznych jest organem kolegialnym wypełniającym statutowe zadania Przedszkola w zakresie programu wychowania, opieki nad dziećmi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

7. Zadania szczegółowe Rady Pedagogicznej:

a) Ustalenie rocznych i miesięcznych planów pracy Przedszkola pod względem merytorycznym;

b) Podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzanych innowacji;

c) Ustalenie organizacji w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

8. Przedszkole prowadzi stałą współpracę z Rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci w formach ustalonych przez organ prowadzący. Przedszkole nie ma obowiązku powoływania rady rodziców na zasadach przewidzianych w ustawie o systemie oświaty.

9. W Przedszkolu są prowadzone systematyczne spotkania z Rodzicami(opiekunami prawnymi) w celu wymiany informacji dotyczącej wychowania ich dzieci, pedagogizacji i formacji religijnej rodziców. Na spotkaniach z Rodzicami mogą być wygłaszane referaty z dziedziny psychologii i pedagogiki również przez specjalistów zapraszanych przez Dyrektora.


 

Zasady ogólne zatrudniania nauczycieli i pracowników Przedszkola

§ 4

1. Dyrektor Przedszkola jest uprawniony do zatrudniania lub zwalniania pracowników Przedszkola.

2. Dyrektor w zatrudnianiu nauczycieli a także innych pracowników zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją Przedszkola – przez pracę i przykład życia w Przedszkolu i poza nim oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie ze statutem Przedszkola.

3. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.

4. Na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu można zatrudnić osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Pracownicy pedagogiczni Przedszkola podlegają przepisom prawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. ( Dz. U. 2004r. nr 256, poz. 2572, z póź. zm. ). W pozostałym zakresie dotyczącym problematyki zatrudniania stosuje się przepisy Kodeksu Pracy.


 

Zadania nauczycieli Przedszkola

§ 5

Do zakresu zadań nauczyciela prowadzącego pracę opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną należą:

1. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów.

2. Planowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej zgodnie z obowiązującymi programami.

3. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i dydaktycznej.

4. Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań.

5. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.

6. Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania.

7. Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.

8. Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o estetyczny wygląd pomieszczeń.

9. Utrzymywanie stałego kontaktu z Rodzicami (opiekunami prawnymi) w celu poznania sytuacji i potrzeb dzieci, ustalenia najlepszych form pomocy Przedszkola rodzinie oraz włączenia Rodziców (opiekunów prawnych) do współpracy w realizacji programu wychowania.

10. Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym.

11. Realizacja zadań zleconych przez Dyrektora Przedszkola a wynikających z bieżącej działalności Przedszkola oraz stosowanie zaleceń osób kontrolujących.

12. Wytwarzanie w Przedszkolu rodzinnej atmosfery sprzyjającej dobremu samopoczuciu dzieci.

13. Nauczyciel ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Z-cy Dyrektora ds. pedagogicznych oraz z pomocy wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek instytucji oświatowych, naukowych i kościelnych w porozumieniu z Dyrektorem.

14. Nauczyciel decyduje o doborze programu nauczania, metod i środków dydaktycznych.


 

Inni pracownicy Przedszkola

§ 6

1. W Przedszkolu prace administracyjne i usługowe mogą wykonywać osoby zatrudnione przez Dyrektora i członkinie Zgromadzenia bez zatrudnienia.

2. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji, utrzymanie obiektu i jego otoczenia bezpiecznym, estetycznym i przyjaznym dla dzieci i Rodziców.

3. Szczegółowy zakres obowiązków dla pracowników ustala Dyrektor Przedszkola.

4. Prawa i obowiązki pracowników regulują przepisy Kodeksu Pracy i Konstytucje Zgromadzenia.

 

Organizacja Przedszkola

§ 7

1. Przedszkole pracuje przez cały rok z wyjątkiem przerw: wakacyjnej i świątecznych wymienionych w punkcie 3.

2. Przedszkole jest czynne 5 dni w tygodniu w godzinach od 7:00 do 16:00.

3. W Przedszkolu obowiązują następujące terminy przerw w pracy:

a) W czasie wakacji letnich – 1 miesiąc;

b) W okresie świąt Bożego Narodzenia;

c) W okresie Świąt Wielkanocnych;

d) Dni ustawowo wolne od pracy;

e) Święta okolicznościowe ustalone przez organ prowadzący.

4. Przedszkole może w czasie roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.

 

§ 8

1. Dzieci do Przedszkola przyjmuje i skreśla z listy Z-ca Dyrektora ds. pedagogicznych.

2. Pierwszeństwo mają dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych, niepełnych oraz z Domu Samotnej Matki w Białej prowadzonego przez Zgromadzenie.

3. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci z terenu gminy Stara Biała, gmin sąsiednich w tym także dzieci zamieszkujące Dom Samotnej Matki.

4. Rekrutacja do Przedszkola odbywa się w ciągu całego roku.

5. O przyjęciu do Przedszkola decyduje kolejność zapisu.

6. Podstawą zapisania dziecka do Przedszkola jest „Karta zapisu dziecka do Przedszkola" oraz podpisanie Umowy o świadczeniu usług w Przedszkolu „ Miłosierdzie" pomiędzy Rodzicami ( opiekunami prawnymi ) a Organem prowadzącym.

7. Dokumentację przyjęć dzieci przechowuje się w dokumentach Przedszkola.

8. Szczegółową procedurę: przyjmowania i odbierania dzieci z Przedszkola określa Regulamin Przedszkola.

9. Dziecko przyjmowane do Przedszkola powinno wykazywać częściową samodzielność w zakresie samoobsługi (załatwianie potrzeb fizjologicznych, ubieranie się itp.).

10. Z-ca Dyrektora ds. pedagogicznych może skreślić dziecko z listy przedszkolaków, w sytuacji gdy:

a) Zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu pozostałych dzieci;

b) Rodzice (opiekunowie prawni) zamieścili w karcie informacyjnej dziecka treści niezgodne z prawdą;

c) Rodzice (opiekunowie prawni) nie przestrzegają regulaminu Przedszkola i statutu;

d) Nie jest uiszczana opłata za Przedszkole bez uzasadnienia i uzgodnienia z Dyrektorem.

 

§ 9

1. Wszyscy pracownicy Przedszkola są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w Przedszkolu i na jego terenie.

2. Każdy nauczyciel ma dbać o bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece:

a) Systematycznie kontrolować miejsce, gdzie prowadzi zajęcia a dostrzeżone zagrożenia niezwłocznie zgłaszać Dyrektorowi Przedszkola;

b) Przed rozpoczęciem zajęć na placu zabaw sprawdzić sprawność sprzętu, podczas zajęć dbać o dobrą organizację zabawy na świeżym powietrzu i zdyscyplinowanie oraz dostosować wymagania i formę zabawy do możliwości fizycznych dzieci;

c) Organizując wyjście poza obszar Przedszkola, przy udziale wymaganej prawnie liczby opiekunów, zgłaszać je Dyrektorowi Przedszkola.

3. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom poprzez stosowanie przepisów bhp na swoim odcinku pracy oraz uważne i wrażliwe analizowanie sytuacji.

4. W przypadkach nagłych – wszystkie działania pracowników Przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

5. Dyrektor Przedszkola ubezpiecza dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

6. Dziecko w Przedszkolu jest pod opieką nauczyciela, który organizuje zabawy i zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z programem zajęć.

7. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w Przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie określonych zajęć.

8. Obowiązkiem nauczycieli jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p.poż..

9. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie Przedszkola pod opieką Rodziców (opiekunów prawnych) lub osób legitymowanych do sprawowania opieki nad dzieckiem.

10. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przyniesione przez dziecko zabawki i inne wartościowe przedmioty.

 

Prawa i obowiązki dzieci

§ 10

1.Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności prawo do:

a) Właściwie organizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

b) Szacunku do wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

c) Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

d) Poszanowania jego godności osobistej oraz własności;

e) Opieki i ochrony;

f) Akceptacji jego osoby;

g) Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

h) Snu lub wypoczynku jeśli jest zmęczone;

i) Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju;

j) Pomocy przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi zdarzeniami.

2. Przy respektowaniu ich praw przyzwyczajamy dzieci do:

a) Aktywności, twórczości, eksperymentowania;

b) Samodzielności w podejmowaniu zadań i dokonywaniu wyborów;

c) Zaradności wobec sytuacji problemowych;

d) Działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi;

e) Poznawanie swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych;

f) Tolerancji, otwartości wobec innych;

g) Bycia z innymi i dla innych pomocnym;

h) Przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w Przedszkolu – własnego i innych.

3. Obowiązki dzieci:

a) Słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela;

b) Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie;

c) Okazywanie szacunku nauczycielowi oraz innym osobom;

d) Zgłaszanie nauczycielowi niepokojących sytuacji;

e) Troska o zabawki;

f) Staranność o utrzymywanie czystości i porządku na terenie Przedszkola;

g) Nie oddalanie się od grupy. 

Obowiązki i prawa Rodziców (opiekunów prawnych)

§ 11

1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek:

a) Przestrzeganie Regulaminu i Statutu Przedszkola;

b) Poszanowanie godności dziecka;

c) Wspieranie wysiłków Przedszkola skierowanych na wszechstronny rozwój dzieci

d) Informowanie Przedszkola o nieobecności dziecka;

e) Zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

f) Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola;

g) Ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze do Przedszkola i z Przedszkola do domu;

h) Angażowanie się w działania Przedszkola;

i) Informowanie nauczycieli o sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka;

j) Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;

k) Udziału w spotkaniach wychowawczych z Dyrektorem i kadrą nauczycielską;

2. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do:

a) Dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowania ich dzieci;

b) Rzetelnej i informacji o zachowaniu dzieci i ich postępach w nabywaniu różnych umiejętności;

c) Wsparcia ze strony nauczycieli Przedszkola w razie problemów wychowawczych.

 

Finansowanie i majątek Przedszkola

§ 12

1. Źródła finansowania działalności Przedszkola stanowią:

a) Środki własne Zgromadzenia;

b) Dotacja przysługująca na podstawie odrębnych przepisów prawnych;

c) Odpłatność rodziców (opiekunów prawnych);

d) Darowizny.

2. Rodzice ponoszą odpłatność na zakup żywności służącej do przygotowania trzech posiłków: śniadania, obiadu, podwieczorku. Wysokość odpłatności za żywienie dzieci ustala Dyrektor.

3. Przedszkole pobiera opłatę dodatkową tzw. stałą opłatę miesięczną, która – w zależności od potrzeb - może być przeznaczona na remont i utrzymanie budynku Przedszkola, zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych.

4. Dokumentację finansową Przedszkola prowadzi księgowy, w oparciu o odrębne przepisy i ustalenia organu prowadzącego.

5. Za majątek Przedszkola odpowiada Dyrektor. 

Postanowienia końcowe

§ 13

1.Przedszkole posiada Regulamin, który zatwierdza Dyrektor. Winien on obejmować w szczególności:

a) Ramowy rozkład dni;

b) Zakresy obowiązków poszczególnych grup pracowników;

c) Kwalifikacje pracowników;

d) Zasady przyjmowania i skreślania z listy dzieci;

e) Zasady odpłatności;

f) Obowiązki i prawa rodziców (opiekunów prawnych).

2.Regulamin nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego Statutu.

3.Przedszkole prowadzi wykaz dzieci przyjętych do Przedszkola oraz dokumentację związaną z realizacją przyjętego programu.

4.Przedszkole może używać jedynie pieczęci podłużnej.

5.Przedszkole może mieć swojego Patrona.

 

§ 14

1. Prowadzenie Przedszkola ma charakter działalności oświatowo – wychowawczej i społeczno – charytatywnej, nie jest nastawione na zyski (non profit) i dlatego nie jest działalnością gospodarczą.

2. Organ prowadzący może zlikwidować Przedszkole po uprzednim rozliczeniu dotacji udzielonej na jego bieżącą działalność.

3. Majątek trwały i wyposażenie Przedszkola po jego likwidacji pozostają w Zgromadzeniu.

4. Organ prowadzący odpowiada za dokumentację Przedszkola.

 

§ 15

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, Rodziców (opiekunów prawnych), pracowników obsługi i administracji.

2. Prawo nadawania Statutu, wprowadzania zmian i uzupełnień należy do Organu prowadzącego.

3. Postanowienia Statutu nie mogą być sprzeczne z Ustawą o systemie oświaty.
 
4. Niniejszy Statut obowiązuje od 1 września 2012r.

 

Załącznik nr 1

REGULAMIN

„Miłosierdzie"

Przedszkola Niepublicznego

Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Białej

Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia

Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.Do Przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkujące teren Gminy Stara Biała i okolic oraz dzieci zamieszkujące Dom Samotnej Matki w Białej.Dziecko przyjmowane do Przedszkola powinno wykazywać częściową samodzielność w zakresie załatwiania potrzeb fizjologicznych oraz w umiejętności ubierania się.Stan zdrowia dziecka nie może zagrażać bezpieczeństwu pozostałych dzieci.Rodzice dziecka są obowiązani udzielić pełnych informacji o stanie zdrowia dziecka. Rodzice dziecka powinni być aktywni w podejmowaniu współpracy z Przedszkolem; interesować się zajęciami wychowawczymi, zachowaniem swojego dziecka oraz jego rozwojem.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

Rodzice (opiekunowie prawni), którzy przyprowadzają i odbierają dzieci z Przedszkola są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do Przedszkola i z Przedszkola do domu.Rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby przez nich upoważnione osobiście powierzają dziecko wychowawcy.Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dzieci do godz. 8.30.Dziecko jest odbierane z Przedszkola przez Rodziców (prawnych opiekunów).Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia w Karcie zapisu dziecka do Przedszkola podpisanego przez Rodziców (opiekunów prawnych). Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.Rodzice dzieci, które pierwszy rok będą uczęszczały do Przedszkola przed rozpoczęciem zajęć wypełniają oświadczenie dotyczące osób odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka.Rodzice dzieci, które będą uczęszczały kolejny rok do Przedszkola, uaktualniają oświadczenie w pierwszym dniu września roku szkolnego.Na telefoniczną prośbę Rodzica (opiekuna prawnego), czy innej osoby, dziecko nie może być wydane.

10. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

11. Personel Przedszkola ma prawo zatrzymać dziecko w Przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego Rodzica, (opiekuna prawnego) dziecka lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel Przedszkola ma prawo wezwać Policję.

12. Życzenie Rodziców (opiekunów prawnych) dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

13. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście od nauczycielki z sali zabaw.

14. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u wychowawcy, który ma je pod opieką.

Prawa i obowiązki dzieci przebywających w przedszkolu

Dzieci mają prawo do poszanowania ich godności; do pełnego uczestnictwa w organizowanych zajęciach mających na celu wspomaganie ich potencjalnego rozwoju; do odpowiednich warunków zapewniających im bezpieczeństwo oraz takiego sposobu i form spędzania czasu, który pozwoli im doświadczyć życzliwości i pełnej akceptacji ze strony otoczenia.Do Przedszkola dziecko przychodzi czyste, starannie uczesane i schludnie ubrane;W pomieszczeniu używa obuwia zmiennego.Dziecko powinno posiadać odzież i bieliznę na zmianę.Dzieci chore nie mogą uczęszczać na zajęcia.Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do Przedszkola powinno do niego regularnie uczęszczać.Ewentualna przerwa w uczęszczaniu przez dziecko na zajęcia może nastąpić tylko z ważnych powodów. O nieobecności dziecka Rodzice (opiekunowie prawni) powinni powiadomić Z-cę Dyrektora ds. pedagogicznych.

Procedura skreślania dziecka z listy wychowanków

Z-ca Dyrektora może skreślić dziecko z listy wychowanków w sytuacji gdy:

a) Zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu pozostałych dzieci;

b) Rodzice (opiekunowie prawni) zamieścili w Karcie zapisu dziecka treści nie zgodne z prawdą;

c) Rodzice (opiekunowie prawni) nie przestrzegają Regulaminu Przedszkola;

d) Rodzice (opiekunowie prawni) nie regulują opłat za świadczenia.

2. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie

Przedszkola także pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub osób

legitymowanych do sprawowania opieki nad dzieckiem.

3. W przypadku pozostawienia dziecka w Przedszkolu na czas przekraczający godziny

jego pracy, placówka ma prawo naliczyć dodatkową opłatę w wysokości 40 zł/dziecko

za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

Rodzice (opiekunowie prawni) lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy Przedszkola są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia i podania godziny przyjścia do placówki.

Procedura postępowania w przypadku nie odbierania dziecka z Przedszkola

W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Przedszkola, wychowawca zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców (opiekunów prawnych) lub osób upoważnionych wychowawca oczekuje z dzieckiem w placówce 2 godziny. Po upływie tego czasu wychowawca powiadamia Policję o niemożliwości odebrania przez rodziców dziecka z Przedszkola.

Warunki organizowania zajęć dodatkowych wykraczających poza zakres podstawy

programowej wychowania przedszkolnego

Na terenie przedszkola na życzenie rodziców mogą być organizowane dodatkowe zajęcia. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i formę organizacyjną ustala się z Organem prowadzącym;Zajęcia te finansowane są w całości przez Rodziców (opiekunów prawnych);Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi: 15-20 minut;Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Z-cę Dyrektora ds. pedagogicznych;Opłaty za zajęcia dodatkowe ustalane są przez Organ prowadzący.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i zajęcia dodatkowe

Opłatę rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ustala Organ prowadzący i składają się na nią:

a) Roczna opłata wpisowa - 200 zł (bezzwrotna; opłata ta zwracana jest tylko przypadku

likwidacji Przedszkola);

b) Opłata stała miesięczna za pobyt dziecka wynosi 350 zł. ( w tym dzienna stawka żywieniowa 9 zł. )

Dyrektor może na wniosek Rodziców (opiekunów prawnych) obniżyć opłatę miesięczną w następującej sytuacji:

a) Opłata w wysokości od 10% do 50% - za drugie i kolejne dziecko w przedszkolu na czas określony w przypadku trudnej sytuacji rodzinnej ( zniżki nie dotyczą opłaty za wyżywienie i odpłatności za zajęcia dodatkowe);

W przypadku nie korzystania z usług Przedszkola w okresie wakacyjnym wyżej wymienione opłaty nie obowiązują.

Inne opłaty wg ustalenia Organu prowadzącego

Środki finansowe mogą być uzyskiwane także z innych źródeł jak np.: dotacje z budżetu gminy;Opłatę za przedszkole uiszczają rodzice bezpośrednio wychowawcy od dnia 5-go do 10-ego każdego miesiąca za miesiąc z góry lub na Zebraniach Rodziców;Zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe są wliczone w koszt pobytu miesięcznego (z wyjątkiem zajęć dodatkowych, ustalanych w porozumieniu z rodzicami);Nieobecność dziecka w Przedszkolu nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty miesięcznej;Tylko w przypadku zgłoszonej (telefonicznie 024 261 32 23, 797 907 361, mailowo dombiala@o2.pl lub osobiście) nieobecności dziecka w Przedszkolu 3 dni lub więcej zwracane są koszty wyżywienia.

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć

Dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje

im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym

planem zajęć;

Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod

opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.

Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci,

zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem

fizycznym, jak i psychicznym;

Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia,

łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia;

Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki,

informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym

czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi;

Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji

gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora i rodziców o zaistniałym

wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona

temperatura;

W przypadku choroby dziecka nauczyciele nie zapewniają opieki nad dzieckiem. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w przedszkolu, Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka.

Nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.

10. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na

zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie

bezpieczeństwa dzieciom.

11. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi

lekarskie, bez zgody Rodziców(opiekunów prawnych), poza udzielaniem pomocy

w nagłych wypadkach.

12. Wychowawca podaje leki dziecku na pisemną prośbę rodziców;

13. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p. poż,

przepisów ruchu drogowego;

14. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale

wymaganej prawnie liczby opiekunów.

Zakres zadań nauczycieli

Nauczyciel ma obowiązek sumiennie i starannie wypełnić powierzone mu obowiązki i zadania. Nauczyciel ma przestrzegać określonego czasu pracy i wykorzystać go w sposób najbardziej efektywnyJeden nauczyciel ma pod opieką nie więcej niż 15 dzieci.Nauczyciel jest odpowiedzialny za realizację programu wychowawczo – dydaktycznego.Współdziała z rodziną dziecka (prawnymi opiekunami) poprzez:

a) Wspieranie rodziców w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci;

b) Udostępnianie informacji dotyczących treści zawartych w programie wychowania

przedszkolnego realizowanego w przedszkolu;

c) Udzielanie rzetelnych informacji na temat zachowania, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka;

d) Rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, a w miarę potrzeb organizowanie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

e) Korzystanie z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć;

f) Prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dziećmi;

g) Udzielanie porad rodzicom dzieci stwarzających problemy wychowawcze;

Odpowiada za jakość pracy wychowawczo – dydaktycznej;Prowadzi dzienniki zajęć i obserwacji pedagogicznych; Dba o porządek i estetykę pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci.Czas nieobecności nauczyciela w godzinach pracy na terenie placówki powinien być uzgodniony z Dyrektorem.

10. Po zakończeniu pracy nauczyciel ma obowiązek należycie zabezpieczyć sprzęty i pomieszczenia placówki.

Obowiązki rodziców

Wzmacniania wysiłków przedszkola skierowanego na wszechstronny rozwój wychowanków.Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola Informowania w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie

zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych

Informowania nauczycieli i dyrektora o sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i funkcjonowanie dziecka w Przedszkolu.Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,Uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez Organ prowadzący.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2012r.

Załącznik nr 2

Procedura sprawowania wewnętrznego nadzoru pedagogicznego

w ,,Miłosierdzie" Przedszkolu Niepublicznym

Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Białej

Procedura nadzoru pedagogicznego określa warunki sprawowania nadzoru pedagogicznego w Przedszkolu ,,Miłosierdzie".

Nadzór pedagogiczny w Przedszkolu sprawuje Z-ca Dyrektora ds. pedagogicznych.

Nadzór pedagogiczny sprawowany jest w celu określenia efektów działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej sprzyjającej podnoszeniu jakości pracy Przedszkola.

Nadzór pedagogiczny polega na:

a) Ocenianiu stanu i warunków działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej Przedszkola oraz analizowaniu efektów tej działalności;

b) Udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych;

c) Kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa oświatowego.

Dokumentowanie czynności nadzoru pedagogicznego ograniczone jest do niezbędnego minimum. Osoba sprawująca nadzór pedagogiczny może dokumentować prowadzone przez siebie czynności według swojego uznania, w szczególności mogą to być notatki z czynionych obserwacji, arkusze obserwacji, kontroli i inne dokumenty.

Z-ca Dyrektora ds. pedagogicznych może opracować na dany rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego w formie uznanej przez niego za najbardziej przydatną.

Procedura nadzoru pedagogicznego może ulegać modyfikacji zgodnie ze zmianami w prawie oświatowym, prawie wewnętrznym placówki oraz zgonie ze zmianami wynikającymi z jej bieżących potrzeb.