Regulamin


 

 

REGULAMIN

„Miłosierdzie”

Przedszkola Niepublicznego

Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Białej

 

Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia

 

 1. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.
 2. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkujące teren Gminy Stara Biała                      i okolic oraz dzieci zamieszkujące Dom Samotnej Matki w Białej.
 3. Dziecko przyjmowane do Przedszkola powinno wykazywać częściową samodzielność w zakresie załatwiania potrzeb fizjologicznych oraz w umiejętności ubierania się.
 4. Stan zdrowia dziecka nie może zagrażać bezpieczeństwu pozostałych dzieci.
 5. Rodzice dziecka są obowiązani udzielić pełnych informacji o stanie zdrowia dziecka.  
 6. Rodzice dziecka powinni być aktywni w podejmowaniu współpracy                                  z Przedszkolem; interesować się zajęciami wychowawczymi, zachowaniem swojego dziecka oraz jego rozwojem.

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

 

 1. Rodzice (opiekunowie prawni), którzy przyprowadzają i odbierają dzieci                        z Przedszkola są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do Przedszkola             i z Przedszkola do domu.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby przez nich upoważnione osobiście powierzają dziecko wychowawcy.
 3. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dzieci do godz. 8.30.
 4. Dziecko jest odbierane z Przedszkola przez Rodziców (prawnych opiekunów).
 5. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia w Karcie zapisu dziecka do Przedszkola podpisanego przez Rodziców (opiekunów prawnych). 
 6. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego       z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 7. Rodzice dzieci, które pierwszy rok będą uczęszczały do Przedszkola przed rozpoczęciem zajęć wypełniają oświadczenie dotyczące osób odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka.
 8. Rodzice dzieci, które będą uczęszczały kolejny rok do Przedszkola, uaktualniają oświadczenie w pierwszym dniu września roku szkolnego.
 9. Na telefoniczną prośbę Rodzica (opiekuna prawnego), czy innej osoby, dziecko nie może być wydane.
 10. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 11. Personel Przedszkola ma prawo zatrzymać dziecko w Przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego Rodzica, (opiekuna prawnego) dziecka lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel Przedszkola ma prawo wezwać Policję.
 12. Życzenie Rodziców (opiekunów prawnych)  dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 13. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście od nauczycielki z sali zabaw.
 14. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u wychowawcy, który ma je pod opieką.

 

Prawa i obowiązki dzieci przebywających w przedszkolu

 

 1. Dzieci mają prawo do poszanowania ich godności; do pełnego uczestnictwa                              w organizowanych zajęciach mających na celu wspomaganie ich potencjalnego rozwoju; do odpowiednich warunków zapewniających im bezpieczeństwo oraz takiego sposobu i form spędzania czasu, który pozwoli im doświadczyć życzliwości                   i pełnej akceptacji ze strony otoczenia.
 2. Do Przedszkola dziecko przychodzi czyste, starannie uczesane i schludnie ubrane;
 3. W pomieszczeniu używa obuwia zmiennego.
 4. Dziecko powinno posiadać odzież i bieliznę na zmianę.
 5. Dzieci chore nie mogą uczęszczać na zajęcia.
 6. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do Przedszkola powinno do niego regularnie uczęszczać.
 7. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu przez dziecko na zajęcia może nastąpić tylko                   z ważnych powodów. O nieobecności dziecka Rodzice (opiekunowie prawni)  powinni powiadomić Z-cę Dyrektora ds. pedagogicznych. 

 

Procedura skreślania dziecka z listy wychowanków

 

 1. Z-ca Dyrektora  może skreślić dziecko z listy wychowanków w sytuacji gdy:
 1. Zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu pozostałych dzieci;
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) zamieścili w Karcie zapisu dziecka treści nie zgodne z prawdą;
 3. Rodzice (opiekunowie prawni) nie przestrzegają Regulaminu Przedszkola;
 4. Rodzice (opiekunowie prawni) nie regulują opłat za świadczenia.

 

      2.  Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie    

 Przedszkola także pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub osób                 

 legitymowanych do sprawowania opieki nad dzieckiem.

 

      3.  W przypadku pozostawienia dziecka w Przedszkolu  na czas przekraczający godziny     

           jego pracy, placówka ma prawo naliczyć dodatkową opłatę w wysokości 40 zł/dziecko   

           za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

 

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy Przedszkola  są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia                      i podania godziny przyjścia do placówki.

 

Procedura postępowania w przypadku nie odbierania dziecka z Przedszkola

 

 1. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Przedszkola, wychowawca zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Rodziców (opiekunów prawnych)  lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
 2. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców (opiekunów prawnych) lub osób upoważnionych wychowawca oczekuje z dzieckiem w placówce 2 godziny. Po upływie tego czasu wychowawca powiadamia Policję o niemożliwości odebrania przez rodziców dziecka z Przedszkola.

 

Warunki organizowania zajęć dodatkowych wykraczających poza zakres podstawy

programowej wychowania przedszkolnego

 

 1. Na terenie przedszkola na życzenie rodziców mogą być organizowane dodatkowe zajęcia. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i formę organizacyjną ustala się z Organem prowadzącym;
 2. Zajęcia te finansowane są w całości przez Rodziców (opiekunów prawnych);
 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi: 15-20 minut;
 4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Z-cę Dyrektora                        ds. pedagogicznych;
 5. Opłaty za zajęcia dodatkowe ustalane są przez Organ prowadzący.

 

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i zajęcia dodatkowe

 

 1. Opłatę rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ustala Organ prowadzący i składają się na nią:
 1. Roczna opłata wpisowa - 200 zł (bezzwrotna; opłata ta zwracana jest tylko przypadku

            likwidacji Przedszkola);

 1. Opłata stała miesięczna za pobyt dziecka wynosi 350 zł. ( w tym dzienna stawka żywieniowa 9 zł. )

 

 1. Dyrektor może na wniosek Rodziców (opiekunów prawnych) obniżyć opłatę               miesięczną w następującej sytuacji:
 1. Opłata w wysokości od 10% do 50% - za drugie i kolejne dziecko w przedszkolu na czas określony w przypadku trudnej sytuacji rodzinnej ( zniżki nie dotyczą opłaty za wyżywienie i odpłatności za zajęcia dodatkowe);
 1. W przypadku nie korzystania z usług Przedszkola w okresie wakacyjnym wyżej                                 wymienione opłaty nie obowiązują.

 

 

Inne opłaty wg ustalenia Organu prowadzącego

 

 1. Środki finansowe mogą być uzyskiwane także z innych źródeł jak np.: dotacje                         z budżetu gminy;
 2. Opłatę za przedszkole uiszczają rodzice bezpośrednio wychowawcy od dnia 5-go do 10-ego każdego miesiąca za miesiąc z góry lub na Zebraniach Rodziców;
 3. Zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe są wliczone w koszt pobytu miesięcznego                  (z wyjątkiem zajęć dodatkowych, ustalanych w porozumieniu z rodzicami);
 4. Nieobecność dziecka w Przedszkolu nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty miesięcznej;
 5. Tylko w przypadku zgłoszonej (telefonicznie 024 261 32 23, 797 907 361, mailowo przedszk.biala@faustyna.pl lub osobiście) nieobecności dziecka w Przedszkolu 3 dni lub więcej zwracane są koszty wyżywienia.

 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć

 

 1. Dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje

       im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym        

       planem zajęć;

 1. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod     

            opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.

 1. Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci,

  zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem                      

  fizycznym, jak i psychicznym;

 1. Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia,

 łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia;

 1. Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki,       

           informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

 1. Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym         

           czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi;

 1. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji        

            gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora i rodziców o zaistniałym

            wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona            

            temperatura;

 1. W przypadku choroby dziecka nauczyciele nie zapewniają opieki nad dzieckiem. Jeśli     
 1. choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w przedszkolu,                     
 1. Rodzice  (opiekunowie prawni) zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka.  

           Nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.

 1. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na     

           zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie

bezpieczeństwa dzieciom.

 1. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi                          

            lekarskie, bez zgody Rodziców(opiekunów prawnych), poza udzielaniem pomocy                   

            w nagłych wypadkach.

 1. Wychowawca podaje leki dziecku na pisemną prośbę rodziców;
 2. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p. poż,              

          przepisów ruchu drogowego;

 1. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale                       

              wymaganej prawnie liczby opiekunów.

 

Zakres zadań nauczycieli 

 

 

 1. Nauczyciel ma obowiązek sumiennie i starannie wypełnić powierzone mu obowiązki      i zadania. 
 2. Nauczyciel ma przestrzegać określonego czasu pracy i wykorzystać go w sposób najbardziej efektywny
 3. Jeden nauczyciel ma pod opieką nie więcej niż 15 dzieci.
 4. Nauczyciel jest odpowiedzialny za realizację programu wychowawczo – dydaktycznego.
 5. Współdziała z rodziną dziecka (prawnymi opiekunami) poprzez:
 1. Wspieranie rodziców w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci;
 2. Udostępnianie informacji dotyczących treści zawartych w programie wychowania

            przedszkolnego realizowanego w przedszkolu;

 1. Udzielanie rzetelnych informacji na temat zachowania, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka;
 2. Rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, a w miarę potrzeb organizowanie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
 3. Korzystanie z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć;
 4. Prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dziećmi;
 5. Udzielanie porad rodzicom dzieci stwarzających problemy wychowawcze;
 1. Odpowiada za  jakość pracy wychowawczo – dydaktycznej;
 2. Prowadzi dzienniki zajęć i obserwacji pedagogicznych; 
 3. Dba o porządek i estetykę pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci.
 4. Czas nieobecności nauczyciela w godzinach pracy na terenie placówki powinien być uzgodniony z Dyrektorem.
 5. Po zakończeniu pracy nauczyciel ma obowiązek należycie zabezpieczyć sprzęty           i pomieszczenia placówki.

 

Obowiązki rodziców

 

 

 1. Wzmacniania wysiłków przedszkola skierowanego na wszechstronny rozwój wychowanków.
 2. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
 3. Informowania w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie

            zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych

 1. Informowania nauczycieli i dyrektora o sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i funkcjonowanie dziecka w Przedszkolu.
 2. Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 3. Uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez Organ prowadzący.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2012r.